Let's regulate food delivery in Belgium

#Savemyresto

Bedankt ! Merci ! Thank you !
Oops! Something went wrong while submitting the form
Bedankt ! Merci ! Thank you !
Oops! Something went wrong while submitting the form
68 geregistreerde restaurants 💪
Anonymat garantit
Beschermende maatregelen in de Verenigde Staten
Commission Fees

Bruxelles                 30%
Anvers                     30%
New-York                 20%
Chicago                   15%
Seattle                     15%
San Fransisco         15%
Boston                       5%
Washington DC      15%
Jersey City              10%
Baltimore                 15%
Los Angeles            15%

Voor een goede regelgeving van maaltijdleveringsplatformen

De crisis en degezondheidsmaatregelen hebben veel restaurants in een situatie van economischeafhankelijkheid gestort, wat een groot probleem in onze sector aan het lichtbrengt.

Grote steden in de VerenigdeStaten hebben onlangs beschermende maatregelen genomen voor hun restaurants.New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Seattle, Boston en Washington DChebben het aandeel van de inkomsten die worden geïnd door bedrijven dieapplicaties met leveren, beperkt.

De gebruikelijke commissiepercentages van 30 tot 35% zijn verlaagd tot 15%met, in sommige steden, een verbod om de verlaging door te berekenen aanklanten of bezorgers.

Reddingsacties voor zelfstandigenwaarvan het voortbestaan wordt/werd bedreigd.

We maken hier in België eengelijkaardige situatie mee en daarom nodigen we alle restaurantpartners vandeze platformen uit om samen met ons een beroep te doen op de overheid.

Wij zijn van mening dat de doorde sector gecreëerde waarde niet eerlijk verdeeld wordt en ons geen fatsoenlijkrendement oplevert.

De levering van maaltijden is voor velen van ons niet langer een secundaire en aanvullende activiteit,aangezien de vraag naar deze nieuwe oplossingen is gemigreerd; platforms zijnde facto onvermijdelijk geworden en zij vormen vaak het meest substantiële deelvan onze activiteiten.

De situatie is verslechterd door de sanitaire maatregelen en sommigerestauranthouders melden zelfs een negatieve rentabiliteit bij elkebestelling. 

Deze rentabiliteit was al uiterstkwetsbaar gezien de belastingdruk, de personeelskosten, de kosten van degrondstoffen en onze verhuringen.

De 10% rentabiliteit - een ideaaldat in de traditionele horeca al moeilijk te bereiken is - is bij de leveringniet haalbaar.

Opsplitsing van de prijzen vanverschillende bestellingen tussen bezorgman, restaurant en bezorgplaats (exclusief BTW)


De leveringskosten per bestellinglagen in maart tussen € 3 en € 3,5 en stegen tot € 5 voor de twee grote spelersin België, terwijl de commissies in de Verenigde Staten werden geplafonneerd.

We ontkennen de innovaties diedeze bedrijven op de markt hebben gebracht niet, maar het is wel mogelijk omeen betere verdeling te organiseren en de praktijken die zij hun partnersopleggen te reguleren vanwege de machtsverhoudingen.

Restaurateurs hebben bijgedragenaan de ontwikkeling van dit nieuwe horecasegment door hun keukens en hungerechten aan te passen, specifieke menu's te creëren en zich aan te passen aande leveringsbeperkingen, wat een duidelijke bijdrage levert aan de verbeteringvan de klantervaring.

We kunnen een deel van onzeactiviteiten in Marokko of Madagaskar niet uitbesteden zoals Ubereats enDeliveroo dat doen voor hun callcenters.

We kunnen niet voor elkebestelling een freelancer in dienst nemen en hem of haar vragen om zijn of haareigen keukenuitrusting te gebruiken, noch kunnen we vermijden dat we betaaldevakanties/ziekteverlof betalen aan onze medewerkers.

We profiteren niet van dezelfdeschaalvoordelen, onze kosten nemen lineair toe met ons bedrijfsvolume.

Om al deze redenen en gezien deongekende crisiscontext verzoeken wij de overheid om specialebeschermingsmaatregelen voor onze bedrijven te nemen en deze platforms tedwingen hun commissiepercentages tot het einde van het jaar te verlagen tot 15procent.

Aangezien deze bedrijven sterk hebben geprofiteerd van de crisis, en met name Uber Eats, met een omzetstijgingvan 53 procent, zijn wij vanmening dat dit een eerlijke bijdrage is aan de oorlogsinspanningen die onzevestigingen hebben en blijven leveren. Net als in het geval van de Amerikaansesteden moeten deze maatregelen dringend worden genomen en een verbod omvattenop het doorrekenen van inkomstentekorten aan klanten en bezorgers.

Kleine winkeliers of zelfs ambachtslieden, gepassioneerd door ons beroep, wijzijn zelfstandige ondernemers, die banen verschaffen, belastingen betalen inBelgië en uren inspanningen leveren om de klanten van deze platformen tevredente stellen en daarbovenop ook onze eigen klanten.

Overeenkomsten in onze situatiezijn te vinden in het conflict tussen Booking.com en hoteliers die ontevredenzijn over de opgelegde praktijken. Deze website werd onvermijdelijk omdat hetde vraag vasthield en uiteindelijk moest voldoen aan de regulerende maatregelenvan de Europese Commissie na een lange procedure.

Het voortbestaan van onzevestigingen hangt af van het aangrijpen van deze unieke kans om een evenwichtigmachtsevenwicht tussen ons en onze leveringspartners te herstellen.

Aanvullende opmerkingen:

De gratis 1+1 promotieacties die door de platformen worden georganiseerd en dieeen week duren (Buy One, Get One) zijn volledig ten laste van de restaurants.We zijn bijna gedwongen om er aan deel te nemen, wetende dat als we dat niet doen, onze verkoopvolumes zullen dalen.

Consumenten weten niet hoe de prijs vande bestellingen is verdeeld over de verschillende spelers. Wij denken dat ereen gebrek is aan transparantie naar onze klanten toe. Wij zijn voorstander vaneen verplichte weergave van de commissies van de restaurants, de onkosten en defeitelijke beloning van het bezorgpersoneel, zowel in de orde gebaseerdetoepassingen als op de tickets die aan de bezorgzakjes zijn bevestigd. In dit verband is in Chicago een maatregel terbescherming van de consument reeds genomen.

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wilt u uw hulp aanbieden? Heeft u informatie die u metons wilt delen of ons wilt ondersteunen?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.